O sebi

Življenjepis

Rodil sem se 1. septembra 1967 v Celju. Do začetka študija na fakulteti sem živel v Zrečah, od takrat pa v Žireh in za Bežigradom (od 1994 do 2009 stalno v BS-3, kjer sta hčerki dokončali tudi Osnovno šolo Milana Šuštaršiča). Sedaj se v Ljubljano dnevno vračam na delo.

Končal sem Srednjo družboslovno šolo v Celju leta 1986 (danes Kajuhova gimnazija). Leta 1992 sem končal visokošolski študij politologije – smer mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobil naziv diplomirani politolog, smeri mednarodni odnosi. Za diplomsko delo “Imunitete in privilegiji v novejšem diplomatskem in konzularnem pravu: poskus primerjalne analize” (mentor red. prof. dr. Bojko Bučar) sem prejel fakultetno Prešernovo nagrado. V študijskem letu 1992/93 sem se vpisal na podiplomski magistrski študij mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Opravil sem vse študijske obveznosti (vključno z številnimi diferencialnimi izpiti) in uspešno zagovoril magistrsko nalogo (1996) z naslovom “Kodifikacija sodobnega diplomatskega prava” (mentor red. prof. dr. Borut Bohte). Leta 2006 sem uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pomen nepozitivističnih epistemoloških in realističnih ontoloških predpostavk za teoretsko osmišljanje mednarodnih odnosov in metodologije njihovega proučevanja” pod mentorstvom zasl. red. prof. dr. Vlada Benka. Za svojo doktorsko disertacijo sem prejel nagrado za najboljši doktorat na FDV leta 2007. Pridobljeni znanstveni naziv doktor znanosti je s področja družbenih ved – mednarodni odnosi. Med relevantne biografske podatke spada tudi, da poleg slovenskega obvladam še angleški (aktivno), nekdanji srbohrvaški oz. današnje izpeljanke (aktivno) in francoski jezik (sedaj bolj pasivno kot ostale navedene).

Od 1. decembra 1992 do 13. julija 2014 sem bil zaposlen na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Najprej sem bil strokovni sodelavec – raziskovalec v Centru za preučevanje mednarodnih odnosov, od 1. decembra 1999 pa sem delal na fakulteti kot visokošolski sodelavec – asistent pri številnih predmetih programa Mednarodni odnosi. Februarja 2007 sem bil izvoljen v docenta za področje mednarodnih odnosov. Na podlagi tega sem poučeval predvsem naslednje predmete: Osnove znanstvenega pisanja, Mednarodni odnosi, Evropsko varstvo človekovih pravic, Teorije mednarodnih odnosov, Politika mednarodnega prava, Politika prava oboroženih spopadov ter Diplomatski in konzularni odnosi na dodiplomskem nivoju ter Raziskovalni seminar, Diplomatske študije, Izbrana vprašanja mednarodnega prava in Teorije evropskih integracij na podiplomskem študiju. Maja 2009 je pod mojim mentorstvom doktorirala prva kandidatka (do sedaj že pet, še nekaj pa jih je v procesu pisanja), prav tako sem bil mentor ali somentor znanstvenim magisterijem doma (tako na Fakulteti za družbene vede kot na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani) in v tujini (Univerza v Bologni – Forli’ in Univeza v Benetkah) ter več kot 100 diplomantom in diplomatkam. Od oktobra 2008 do nastopa funkcije poslanca (2014) sem bil predstojnik Katedre za mednarodne odnose.

Poleg mesta sourednika (skupaj s Stefanom Guzzinijem) revije Journal of International Relations and Development – uradne revije Central and East European International Studies Association (CEEISA), ki jo od leta 2004 izdaja Palgrave Macmillan (s sourednikom nama je mandat potekel leta 2008) in ki je v mojem mandatu bila uvrščena v Social Science Citation Index – so poglavitni rezultati mojega dosedanjega znanstvnega in strokovnega dela objavljeni v številnih knjigah in znanstvenih člankih, del mojega strokovnega dela pa so tudi občasni strokovni komentarji v elektronskih in tiskanih medijih, ki so vezani na širše razumljene diplomatske odnose, mednarodnopolitično in mednarodnopravno problematiko.

Bil sem oz. sem član večih mednarodnih strokovnih združenj. Prav tako sem član ali pa sem bil član naslednjih domačih strokovnih združenj: Slovenskega društva za mednarodne odnose (član), Društva za Združene narode za Slovenijo (član izvršnega odbora in podpredsednik) in Slovenskega politološkega društva (predsednik v letih 2007-2009). Od leta 2011 do ustanovitve Stranke Mira Cerarja sem bil podpredsednik Rdečega križa Slovenije.

V svoje poglavitne politične izkušnje, do katerih sem prišel po strokovni plati, štejem članstvo v strateških svetih več zunanjih ministrov ter sodelovanje v skupini pravnikov, ki je svetovala našim vladam pri pripravi memoranduma za arbitražo o meji s Hrvaško (prenehala je delati, ko je bil memorandum po vseh peripetijah poslan arbitražnemu tribunalu).

Poleg naštetega pa moram poudariti, da sem že več kot 27 let v zvezi z mojo partnerko Matejo in da sem oče dveh hčera, na kateri sem izjemno ponosen – Ele in Lize.

Sorodni članki