Evropski poslanec prejel odgovor na pismo glede vzpona skrajne desnice v EU

Evropski poslanec dr. Brglez je po skoraj letu dni prejel odgovor Evropske komisije na pismo, v katerem je skupaj s 44 evropskimi poslankami in poslanci po streljanju, do katerega je 19. februarja lani prišlo v nemškem mestu Hanau, izrazil zaskrbljenost zaradi posledic, ki jih prinaša vzpon skrajne desnice v Evropski uniji. Pismo evropskih poslank in poslancev ter odgovor Komisije sta v celoti objavljena spodaj.  

Obrazložitev glasu: Močna socialna Evropa za pravičen prehod, 17-12-2020

Glasoval sem za Poročilo o močni socialni Evropi za pravičen prehod. Gre za nadvse pomembno dopolnilo prej sprejetim besedilom Evropskega parlamenta, ki v načrt za pravičen prehod na bolj zeleno ter trajnostno gospodarstvo in družbo vnaša tudi nepogrešljiv element socialne politike, ki je predhodno izostal zaradi pomanjkanja politične volje. Trajnostni razvoj lahko temelji le na treh enakopravnih stebrih – gospodarskem, socialnem in okoljskem. Povedano drugače, trajnostnega razvoja ne more biti brez zagotavljanja visoke ravni socialne pravičnosti, medgeneracijske solidarnosti ter skrbi … Več

Obrazložitev glasu: Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, 17-12-2020

Pričujoča resolucija Evropskega parlamenta je bila oblikovana v luči namere Komisije, da predstavi novo podnebno strategijo kot ključen sestavni del podnebne politike EU. Evropski parlament s tem opominja Komisijo k spoštovanju najvišjih možnih standardov in upoštevanju ustreznih trajnostnih pristopov v različnih segmentih podnebne politike EU, kot so zaščita okolja s poudarjanjem pomena zelene infrastrukture, vključevanje prilagajanja podnebnim spremembam v vse ustrezne politike EU, podnebno financiranje s poudarkom na instrumentu za okrevanje, raziskave na področju podnebnih sprememb in podnebnega prilagajanja ter … Več

Obrazložitev glasu: Trajnostno upravljanje podjetij, 17-12-2020

Pozdravljam samoiniciativno poročilo Evropskega parlamenta z resolucijo o trajnostnem upravljanju podjetij, ki dosledno upošteva dva ključna konstitutivna elementa družbene odgovornosti podjetij. To sta skrb za človekove pravice in varstvo okolja (v povezavi s podnebnimi spremembami). Resolucija priznava dosedanje napore EU pri sprejemanju različnih pobud na tem področju, kot so direktiva o pravicah delničarjev, direktiva o nefinančnem poročanju, uredba o razkritjih in uredba o taksonomiji, akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti in zaveze Komisije za pregled in medsebojno uskladitev nekaterih obstoječih … Več

Obrazložitev glasu: Izvajanje uredbe Dublin III, 17-12-2020

Glasoval sem za poročilo, ki poziva k odpravi pomanjkljivosti uredbe Dublin (III), ki predstavlja enega izmed temeljev evropske azilne politike. Azilna politika EU je pomanjkljiva, saj nalaga nesorazmerno breme na t. i. vstopne države, ki ne zmorejo zagotoviti ustreznih standardov za obravnavo tolikšnega števila prosilcev. Prav tako ni zagotovljenih mehanizmov solidarnosti, ki bi ostale članice zavezovali k razbremenitvi vstopnih držav. Kot posledica pomanjkljivih kapacitet migranti neregulirano potujejo v države članice z večjimi zmogljivostmi. Ta nesorazmernost bremena je neposreden rezultat pomanjkljivosti … Več

Obrazložitev glasu: Evropska državljanska pobuda – zaščita manjšin, 17-12-2020

Glasoval sem za resolucijo, ki predstavlja prvi korak pri vključevanju Evropskega parlamenta v obravnavo pobude evropskih državljank in državljanov za boljše varstvo pravic manjšin in jezikovne, etnične ter kulturne raznolikosti v EU. Zaradi določb Lizbonske pogodbe v zvezi z obravnavo državljanske pobude ter osrednje vloge v zvezi z evropskimi zakonodajnimi pobudami ima v tej fazi ključno vlogo Evropska komisija. Slednje poudarja tudi sprejeta resolucija, ki Komisijo poziva, da se odzove na pobudo, obravnava vsako izmed devetih področij pobude posebej in … Več

Izjava: Evropska državljanska pobuda – zaščita manjšin, 14-12-2020

“Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope” je šele peta od skupno šestih državljanskih pobud, ki je uspela izpolniti formalne pogoje, določene z Lizbonsko pogodbo za obravnavo s strani Evropske komisije, ter pred sodiščem EU premostiti tudi spor glede pristojnosti slednje za njen sprejem. V zadevnem primeru se tudi zato najbolje odraža dodana vrednost tega instrumenta ne le za krepitev glasu državljank in državljanov pri oblikovanju in usmerjanju politik na ravni EU ter s tem zmanjševanje občutka demokratičnega deficita, … Več

Dr. Brglez o aktualnem dogajanju na evropskem političnem parketu

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je v kratkem videu ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki poteka med 14. in 18. decembrom 2020, spregovoril o varovanju pravic narodnih in jezikovnih manjšin, o naslednjem večletnem finančnem okvirju Evropske unije in pomenu Unije za uspešno socialno in gospodarsko okrevanje ter varovanje temeljnih človekovih pravic. Vabljeni k ogledu.      

Dr. Brglez: pravica do vode je temeljna človekova pravica

Evropski poslanec dr. Milan Brglez je 15. decembra 2020 sodeloval v razpravi Evropskega parlamenta na temo kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, ter izvajanja zakonodaje EU o vodah. Poudaril je, da je pravica do vode temeljna človekova pravica, skrb za vodne vire pa je tudi zavedanje o pomenu medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. “Ponosen sem, da je Slovenija pred štirimi leti, in to simbolično istočasno z ratifikacijo Pariškega sporazuma, v svojo ustavo vnesla pravico do pitne vode. Vodni viri in dostop … Več

Obrazložitev glasu: Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019 (A9-0226/2020 – Clare Daly), 26-11-2020

Tako kot (žal tesna) večina poslank in poslancev sem glasoval za poročilo glede stanja temeljnih pravic v Evropski uniji, ki ugotavlja vsesplošno nazadovanje na področju varstva človekovih pravic v Uniji. Zelo nas mora skrbeti, da je do očitnega nazadovanja prišlo še pred razmahom pandemije Covid-19, ki je že in bo v sledeči ekonomski in socialni krizi še dodatno poglobila neenakosti ter negativno vplivala na uresničevanje temeljnih pravic. Posebej velja izpostaviti problem ekonomske in socialne izključenosti, ki sta narasli ob omejevanju … Več